Fysiskt aktiva barn mår bättre

Barn rör sig för lite
Skolbarn som är fysiskt aktiva är mer tillfreds med livet och har färre psykiska besvär. Endast en liten andel av svenska skolbarn rör sig tillräckligt. Det visar en ny rapport från Folkhälsomyndigheten.

Nyligen publicerade Folkhälsomyndigheten en rapport som visar att skolbarn som är fysiskt aktiva är mer tillfreds med sina liv och har mindre psykiska besvär. Ju mer fysiskt aktiva barnen var, desto mer tillfreds var de. De barn som är fysiskt aktiva har också färre problem med sömn, irritation, nervositet, nedstämdhet och stress av skolarbete än barn som är mindre aktiva.

Svenska skolbarn rör sig för lite

Världshälsoorganisationen WHO rekommenderar att barn och ungdomar 5–17 år ska vara fysiskt aktiva i minst en timme per dag. Den nya rapporten visar att Sverige ligger i botten när det gäller skolbarns fysiska aktivitet. Endast ungefär 13 procent av 11–15-åringarna uppfyller rekommendationen en timmes fysisk aktivitet per dag.  Mot bakgrund av att många unga rapporterar psykiska besvär, samtidigt som många rör sig för lite visar rapporten på ett viktigt mönster.

Flickor rör sig mindre än pojkar

Rapporten ger inte svar på vad som ligger bakom sambanden, men det är väl känt sedan tidigare att fysisk aktivitet och psykiskt välmående har en koppling. I rapporten syntes också ett mönster att flickor var mindre tillfredsställda med livet och rörde sig mindre än pojkar.

Undersökningen omfattade ett urval av 11- 13- och 15-åringar från hela Sverige som fått fylla i en enkät samt bära en aktivitetsmätare under en vecka.

  • Open 24/7
  • 365 days a year
  • Get help now
Enter your mobile number and we will send you a link to download the app! Simple as that!
Enter phone number
Check phonenumber and try again.
We cooperate with